Privacybeleid internetwinkel baushoponline.com

§ 1 Algemeen

 1. Bau-Shop Sp. z o.o. gevestigd in Szczecin verzameld de persoonsgegevens middels de internetwinkel baushoponline.com, ingeschreven in het Handelsregister in Szczecin: rejestr przedsiębiorcόw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, onder het nummer 439801, (btw-identificatienummer NIP: 8522600080, REGON: 321298399), vestigingsadres en postadres: Al. Wojska Polskiego 29/11, 70-473 Szczecin, verder te noemen “de verkoper”.
 2. 2.      De persoonsgegevens worden verwerkt ingevolge de wettelijke bepalingen naar Pools recht: ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. De verkoper draagt een grote zorg om de door de klanten verstrekte persoonsgegevens zodanig te behandelen dat de belangen van deze klanten zijn beschermd. De persoonsgegevens zijn volgens de geldende wetgeving verwerkt en uitsluitend voor de vastgestelde doeleinden gebruikt.

 

§ 2 Doel en reikwijdte verzamelen persoonsgegevens

 

 1. Het doeleinde van het verzamelen van de persoonsgegevens is als volgt:

- om een overeenkomst voor aankoop op de internetwinkel baushoponline.com tussen de verkoper en klant te kunnen sluiten, uitvoeren en ontbinden;

- om als bewijsmateriaal van aangegane transacties te dienen gedurende de bepaalde termijnen die genoemd en geregeld zijn, in de volgende Poolse wettelijke voorschriften: ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121,poz.591 ze zm.).

 1. De persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien de volgende is van toepassing:

 

 1. de klant maakt gebruik van online betalen via het online betaalsysteem DOTPAY.PL. De internetwinkel verstrekt de verzamelde gegevens van de klanten aan de door de klanten gekozen betalingsservices die noodzakelijk zijn om de betalingsprocedures uit te kunnen voeren.
 2. de internetwinkel geeft de noodzakelijke persoonsgegevens door aan de bezorgdienst zodat de aankopen kunnen worden geleverd.

 

 1. De verkoper verwerkt de volgende gegevens: naam, naam entiteit, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, vestigingsadres en leveringsadres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, provincie, land).
 2. Het sluiten van de overeenkomst tussen een klant en de internetwinkel vereist het verstrekken van de persoonsgegevens door de desbetreffende klant.
 3. De verkoper verzameld op automatische wijze de gegevens tijdens het bezoek op de website van de internetwinkel die ingesloten in Cookies bestanden zijn. De bestanden zijn opgeslagen op de computer van de klant tijdens het bezoek aan de webwinkel (bijv. de inhoud van de winkelmand). Cookies zijn niet ingesteld om de persoonlijke gegevens te verzamelen over de bezoeker/klant en tevens niet om de klant zijn surfgedrag te volgen. De instellingen van de browser maken het mogelijk de functies van Cookies uit te schakelen.

 

§ 3 Wettelijke grond gegevensverwerking

 

 1. Om te kunnen gebruikmaken van de internetwinkel is het noodzakelijk om de persoonsgegevens, op vrijwillige basis, te verstrekken. De persoon bepaalt zelf wel of hij eigen persoonsgegevens verstrekt om een koopovereenkomst overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Bau-Shop Sp. z o.o. af te kunnen sluiten.
 2. Ingevolge de Poolse wettelijke voorschriften: art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.883 ze zm.) de verwerking van de persoonsgegevens toegestaan is, indien:

 

- de verwerking van de persoonsgegevens geschiedt met toestemming van de persoon op wie deze gegevens betrekking hebben tenzij de verwerking betreft het verwijderen van deze gegevens,

- de gegevensverwerking noodzakelijk is om de koopovereenkomst te sluiten, indien de persoon op wie deze gegevens betreffen een partij van deze overeenkomst is of indien de verwerking noodzakelijk is om de handelingen te kunnen verrichten voor dat de overeenkomst kan worden afgesloten en de persoon op wie deze gegevens betrekking hebben hierom vraagt.

 

 1. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt elke keer door de verkoper binnen de aanvaardbare voorschriften. De gegevensverwerking heeft betrekking op de uitvoering van de overeenkomst of de gegevensverwerking betreft de handelingen die noodzakelijk zijn voordat de overeenkomst tussen de partijen kan worden afgesloten en de partij op wie deze gegevens betrekking hebben hierom vraagt.

 

§ 4 Recht om beheersen, inzien en wijzigen persoonsgegevens

 

 1. De klant heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te wijzigen.
 2. Iedere persoon heeft recht om zijn persoonsgegevens, die in database van Bau-Shop Sp. z o.o. worden opgeslagen, te beheersen en in het bijzonder:

 

- de persoonsgegevens te aanvullen, te actualiseren, tijdelijk of permanent stoppen de gegevens te verwerken, te verwijderen indien persoonsgegevens niet compleet, ongeldig, onjuist zijn of indien de persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verzameld of in het geval de persoonsgegevens irrelevant zijn.

 

 1. De klant kan gebruikmaken van de rechten ingevolge § 4 lid 1 en 2 online door middel van een aangemaakt account op de site van Bau-Shop Sp. z o.o., of schriftelijk per e-mail gebruikmakend van het volgende email adres: team@baushoponline.com of schriftelijk per post aan Bau-Shop Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 29/11, 70-473 Szczecin.

 

§ 5 Eindbepalingen

 

Bau-Shop Sp. z o.o. heeft passende technische en organisatorische matregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde derden, tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, tegen verlies, beschadigingen en vernietigingen.